Cliëntenraad

De cliëntenraad van Participe Amstelland zorgt ervoor, als formeel adviesorgaan, dat de directie het optimale belang van de cliënten van Participe Amstelland in het oog houdt en dat de hulp- en dienstverlening op een kwalitatief niveau wordt uitgevoerd. Onder cliënten worden verstaan alle mensen die gebruik maken van hulp of diensten van Participe Amstelland of die tot deze doelgroep behoren.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Participe Amstelland. De cliëntenraad beoordeelt de concrete effecten van het beleid van Participe Amstelland op het gebied van welzijn. De raad volgt het beleid kritisch en beoordeelt of het cliënten- en bewonersbelang hierin voldoende doorklinkt. De leden vangen signalen op uit het werkveld en vertalen deze richting de organisatie. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur. Daarnaast heeft de cliëntenraad een signaalfunctie en maakt de directeur attent op wat er onder de cliënten of bewoners leeft.

Wie vormen de cliëntenraad?

De raad bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 leden. De leden hebben ofwel zelf ervaring met de dienstverlening van Participe of een zodanige maatschappelijke positie, dat ze in staat zijn zich in te leven in de doelgroep van de organisatie. Ze hebben met elkaar een goed beeld van de dienstverlening van de organisatie. Ze komen gespreid uit de gemeenten in het werkgebied van de organisatie, bij voorkeur zodanig dat er uit elk van de gemeenten iemand zitting heeft in de cliëntenraad.

 

Gesprekspartner van managers en bestuurder

De raad is vooral gesprekspartner voor de bestuurder en managers. De bestuurder informeert de raad over belangrijke ontwikkelingen en beleidskeuzen, en legt deze ter toetsing voor aan de raad. De cliëntenraad is adviserend, niet besluitvormend.   

Samenstelling raad 

Momenteel bestaat de raad uit de volgende personen:

  • Susan van Aarle, Aalsmeer
  • Marie-Louise Boom-Hoes, Aalsmeer
  • Robert Fasten, Uithoorn
  • Jan Lans, Amstelveen (voorzitter)
  • Mary de Ligter, Ouder-Amstel niet aanwezig op foto
  • Dick Loos, Amstelveen
Clientenraad januari 2019-1.jpg

Contact met de cliëntenraad?

Heeft u suggesties of aandachtspunten voor de cliëntenraad? Geef ze door!

clientenraad.amstelland@participe.nu

Cliëntenraad Participe Amstelland, Dr. Willem Dreesweg 2, 1185 VB Amstelveen.