Ontmoetingsgroepen in Amstelveen en Uithoorn

Dagbesteding voor mensen met dementie en ondersteuning van mantelzorgers

In Amstelveen en Uithoorn organiseren wij ontmoetingsgroepen voor mensen met (beginnende) dementie. De ontmoetingsgroep biedt een dagprogramma met activiteiten afgestemd op wat een ieder graag wil en kan. De Ontmoetingsgroepen komen samen in Wijkcentrum Middenhof in Amstelveen en wijkcentrum Bilderdijkhof, beide midden in de wijk, waar ook veel andere activiteiten plaatsvinden en bezoekers komen. We volgen hierbij het principe van Ontmoetingscentra (zie bij Werkwijze onderaan deze pagina).

Ontmoetingsgroepen voorzijde flyer.jpg

Dagprogramma

Het programma kent een aantal vaste onderdelen, waarbij de deelnemers gestimuleerd en uitgenodigd worden om het geheugen te trainen, te bewegen en deel te nemen aan activiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld door samen koffie te drinken, de krant te lezen , actualiteiten en thema’s te bespreken, te wandelen, te zingen of een uitstapje te maken. 

Deelnemers fietsen regelmatig met de duo-fiets, spelen aan de airhockeytafel of nemen deel aan een literaire groep. Ook is het mogelijk om te helpen met huishoudelijke taken, zoals koffie schenken, groenten snijden of afwassen. Voor de liefhebbers zijn er regelmatig creatieve activiteiten, spelletjes en kleine of grote uitstapjes.  

We kijken graag naar wat er wél kan en hoe we de kennis en vaardigheden van de deelnemers kunnen activeren. 

Het team bestaat uit twee vaste activiteitenbegeleiders en een coördinator. Gedurende de dag ondersteunen vrijwilligers bij de activiteiten.
 

Pagina A9 Ontmoetingsgroepen.jpg

Maar ik ben geen groepsmens!

Een flink aantal van onze deelnemers zegt van zichzelf: ik ben geen groepsmens. Wel komen ze met veel plezier naar de Ontmoetingsgroep. Het is fijn om samen met een vaste groep mensen samen te komen.
Deelnemers herkennen veel bij elkaar, stimuleren elkaar en leven met elkaar mee! U kunt natuurlijk vrijblijvend eerst een kijkje komen nemen om een indruk te krijgen. Neemt u dan eerst even contact met ons op?

Ondersteuning van mantelzorgers

Het is niet altijd makkelijk om mantelzorger te zijn. U zorgt met liefde voor uw partner, ouder, vriend of vriendin. Tegelijkertijd valt de zorg u soms zwaar, heeft u vragen en kunt u ondersteuning gebruiken bij het omgaan met de gevolgen van dementie. 

Participe Amstelland organiseert in Amstelveen informatieve bijeenkomsten en gespreksgroepen voor mantelzorgers, waarin lotgenoten ervaringen, tips en trucs  uit kunnen wisselen. Deelnemers geven aan de bijeenkomsten prettig te vinden en steun te ervaren uit het contact met andere mantelzorgers. De groep komt maandelijks bij elkaar. Ook zijn er (online) bijeenkomsten voor kinderen van een ouder met dementie. 

De Ontmoetingsgroepen maken gebruik van ‘Familienet’, een veilige en persoonlijke internetpagina. Dagelijks delen de activiteitenbegeleiders een verslag van de dag, met foto’s. Zo blijft het thuisfront op een laagdrempelige manier betrokken bij wat er in de Ontmoetingsgroepen gebeurt. Dit biedt ook de kans hier met elkaar nog even over na te praten.

Deelnemen of komen kijken?

Voor deelname aan de ontmoetingsgroep is een WMO-beschikking of een WLZ-indicatie nodig. Ook een Persoons Gebonden Budget is mogelijk. U kunt dit aanvragen via uw huisarts of het sociale loket van gemeente Amstelveen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of als u een casemanager heeft, kan deze u adviseren wat voor u van toepassing is.

U bent altijd van harte welkom om een keertje te komen kijken! Neemt u daarvoor contact met ons op?

Waar, wanneer en contactgegevens

Ontmoetingsgroepen Amstelveen:

Iedere maandag, woensdag en/of vrijdag van 9.30 en 16.00 uur. De Ontmoetingsgroep is gevestigd in wijkcentrum Middenhof, Dr. Willem Dreesweg 155 in Amstelveen.

020-4534887 of ontmoetingsgroepamstelveen@participe.nu

Klik hier om de folder te bekijken.

Ontmoetingsgroepen Uithoorn:

Iedere maandag, dinsdag, woensdag en/of vrijdag van 9.30 en 16.00 uur. 
 

De Ontmoetingsgroep Uithoorn is gevestigd in Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. 

0297-533540 of ontmoetingsgroepuithoorn@participe.nu

Klik hier om de folder te bekijken.

Werkwijze Ontmoetingsgroepen

Bron: https://ontmoetingscentradementie.nl/

Sinds 1993 zijn in verscheidene regio’s in Nederland Ontmoetingscentra opgezet waar mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteuning wordt geboden. De eerste centra werden gestart in Amsterdam op initiatief van Stichting Valerius en de afdeling Psychiatrie van het VU medisch centrum. In Amstelveen en Uithoorn hebben de centra de naam ‘Ontmoetingsgroep’.
De werkwijze van het Ontmoetingscentrum is gebaseerd op een gecombineerde aanpak: er wordt zowel ondersteuning geboden aan mensen met ernstige geheugenproblemen die thuis wonen en aan hun mantelzorgers. Vaak zijn dat familieleden, maar het kunnen ook vrienden en kennissen zijn die een groot deel van de zorg op zich nemen.
Ontmoetingscentra stellen de deelnemers in de gelegenheid buurtgenoten te ontmoeten en sociale contacten op te doen. Daarnaast bieden de centra een aantal vaste programmaonderdelen, zoals de dagsociëteit, informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen, spreekuur, centrumoverleg met alle betrokkenen, en diverse sociale activiteiten en uitstapjes. 

De ontmoetingscentra onderscheiden zich van het huidige aanbod van dagvoorzieningen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers doordat:

  • de ondersteuning zich zowel op de persoon met dementie als op de mantelzorger richt;
  • alle ondersteuningsactiviteiten op één laagdrempelige locatie (buurtcentra, ouderencentra) worden aangeboden
  • de gekozen welzijnslocaties sociale integratie met andere buurtbewoners mogelijk maakt
  • de begeleiding wordt geboden door één klein vast professioneel team, bestaande uit een programmacoördinator, een activiteitenbegeleider en een verzorgende, ondersteund door vrijwilligers
  • er directe afstemming is met de casemanager, indien aanwezig, en, zonodig, multidisciplinaire zorg wordt georganiseerd. Het professionele team van het ontmoetingscentrum werkt hiertoe, volgens een samenwerkingsprotocol, samen met andere zorgaanbieders en welzijnsinstellingen in de wijk/regio, zoals de huisartsen, praktijkondersteuners huisarts en GGZ, de thuiszorg, de wijkverpleging, wijkpost voor ouderen, de ambulante GGZ, het steunpunt Mantelzorg en verzorging- en verpleeghuizen
  • de laagdrempelige, kleinschalige, geïntegreerde en niet-stigmatiserende opzet van de ondersteuning dicht bij huis het voor de persoon met dementie gemakkelijker maakt om hulp te aanvaarden. Het bevordert bovendien de vertrouwensband tussen personeel en mantelzorger. Hierdoor is deze laatste eerder bereid de zorg met anderen te delen.

De ontmoetingscentra hebben vergeleken met reguliere dagbehandeling in verpleeghuizen, zo bleek uit onderzoek van het VU medisch centrum (Dröes et al., 2000; 2004a,b), een positiever effect op de draagkracht van mantelzorgers (minder ervaren belasting, langer en beter volhouden van de zorg, uitbreiding sociaal netwerk) en het functioneren van deelnemers met dementie (minder gedragsproblemen, uitstel van verpleeghuisopname).
Overeenkomstige effecten vindt men ook in andere studies naar samengestelde ondersteuningsprogramma’s. In het algemeen blijkt een flexibele toepassing van een combinatie van vormen van steun, afgestemd op individuele behoeften, effectiever dan het bieden van, bijvoorbeeld, alleen praktische of emotionele steun.