Nieuwe afspraken met Eigen Haard

Nieuwe afspraken met Eigen Haard

De gemeente heeft voor de periode 2021-2024 nieuwe afspraken gemaakt met woningcorporatie Eigen Haard. In deze zogenoemde prestatieafspraken staat onder meer dat kansen voor Amstelveense jongeren en starters worden vergroot en dat er blijvend aandacht is voor kwaliteitsverbetering van woningen en goede communicatie met huurders.

De besprekingen die de gemeente, Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen hebben gevoerd om te komen tot de prestatieafspraken hebben geresulteerd in een aantal speerpunten voor de komende jaren.

Meer en beter passende woningvoorraad

Wat betreft de passende woningvoorraad is afgesproken dat conform de Woonagenda de sociale voorraad gelijk blijft en het aanbod in het middensegment gaat groeien. Doorstroming krijgt een extra impuls, vooral gericht op ouderen die nu niet meer passend wonen. Het aanbod voor kwetsbare inwoners wordt vergroot en er zijn voorrangsregelingen voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren, onderwijzers en zorgmedewerkers.

Toekomstbestendige woningvoorraad

Wat betreft toekomstbestendigheid is afgesproken dat woningen sneller worden verduurzaamd om milieu, woongenot en betaalbaarheid voor de huurder te verbeteren. Problemen met tocht, vocht en schimmel krijgen prioriteit.

Korte termijn

De gemeente en Eigen Haard gaan het eerste halfjaar van 2021 in gesprek met grondeigenaren in de Legmeer over de bouw van sociale huurwoningen. Ook wordt er in het eerste halfjaar besloten wat er gaat gebeuren met het appartementencomplex aan de Smeenklaan. Bekeken wordt of de woningen worden gerenoveerd of opnieuw worden gebouwd.

Voor de periode 2021/2022 hebben partijen de intentie om elf grondgebonden huurwoningen in het middensegment te realiseren aan de Appellaan-Notenlaan. Aan de Lindenlaan wordt ingezet op stedelijke vernieuwing en kwaliteitsverbetering van woningen.

Eigen Haard biedt – in twee complexen waar al woningen zijn verkocht – woningen te koop aan, aan zittende huurders en (bij mutatie) aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten.

Woonagenda

De afspraken met de woningcorporatie en de Bewonersraad Amstelveen sluiten aan op de Woonagenda van de gemeente waarin het woonbeleid voor de komende jaren is vastgelegd.