Hoe weet of u kunt deelnemen?                                                                           
Als uw  inschrijving  is ontvangen, wordt deze op volgorde van binnenkomst behandeld. Een cursus start bij voldoende deelname. Als u deel kunt nemen aan de cursus, ontvangt u uiterlijk een week voor de start van de cursus een bevestigingsbrief. Mocht de cursus vol zijn, dan krijgt u hierover bericht en wordt u op de wachtlijst geplaatst. Gaat de cursus onverhoopt niet door, dan ontvangt u ook bericht.

Betaalwijze
Betaling van het cursusgeld vindt plaats middels een eenmalige machtiging tot afschrijving (incasso). Hiervoor geeft u toestemming bij het invullen van uw inschrijfformulier. Het cursusgeld wordt geïncasseerd aan het begin van de maand, volgend op de maand van aanvang van de cursus.
Het verschuldigde cursusgeld kan in maximaal vier termijnen worden voldaan (bij cursussen van meer dan 25 lessen). Dat betekent echter niet, dat u na de eerste termijn met de cursus kunt stoppen. Als u niet volgens de geldende regels heeft opgezegd worden alle termijnen bij u in rekening gebracht.

Opzegging
Inschrijving geldt voor een hele cursus. Bij voortijdige beëindiging van deelname aan een cursus kan in de regel geen restitutie van cursusgeld worden verleend. Uitzonderingen: verhuizing naar een woonplaats buiten Amstelveen of op grond van een medische indicatie  die voortzetting van deelname onmogelijk maakt.  
Eventuele terugbetaling van het cursusgeld is alleen mogelijk vanaf de datum van schriftelijke opzegging (dus niet met terugwerkende kracht). Telefonisch opzeggen of opzeggen via de docent van de cursus is niet toegestaan. Wanneer de opzegging wordt geaccepteerd, wordt het resterende cursusgeld teruggestort minus € 10,00 administratiekosten.

 

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Participe Amstelland kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor beschadiging aan personen en/of bezittingen, ook niet voor verlies van eigendommen tijdens activiteiten georganiseerd door of namens Participe Amstelland.

Terugbetaling
Als er voor een cursus onvoldoende inschrijvingen zijn, gaat de cursus in de regel niet door. Er wordt dan geen gebruik gemaakt van de afgegeven machtiging of u krijgt het reeds betaalde cursusgeld teruggestort.
Verzuim wegens door uzelf opgenomen vakantie of andere redenen wordt niet gecompenseerd. Lessen die door toedoen van het Cursusbureau Participe vervallen worden ingehaald.

Amstelveenpas
Er wordt een korting van 50% op cursusprijzen verleend indien u in het bezit bent van een Amstelveenpas.
Let op: deze korting is niet van toepassing op materiaalkosten. Korting kan pas worden verleend na ontvangst van een kopie van de voor- en achterzijde van uw geldige Amstelveenpas.

Klachten
Indien u onverhoopt ontevreden bent over een cursus kunt u schriftelijk een klacht indienen gericht aan de directeur van de Participe Amstelland. De klacht wordt behandeld door directie en binnen 2 kalenderweken schriftelijk afgehandeld.