Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden cursussen

Aanmelden en opzeggen
Een inschrijving voor een cursus geldt voor de hele looptijd van de cursus. Cursisten worden automatisch ingeschreven op een nieuwe opvolgende cursus. Cursisten worden tijdig op de hoogte gesteld van de nieuwe startdatum en kosten.       
Indien een cursist niet wil deelnemen aan de nieuwe cursus, kan deze de inschrijving uiterlijk één maand voor de start van de nieuwe cursus kosteloos annuleren.

Opzegging tijdens een lopende cursus dient schriftelijk bij het cursusbureau te gebeuren. De opzegtermijn is drie maanden. Uitzonderingen hierop zijn verhuizing naar een andere woonplaats of een medische aandoening die voortzetting onmogelijk maakt. Telefonisch opzeggen of opzegging bij de docent wordt niet geaccepteerd. Wanneer de opzegging wordt geaccepteerd, wordt het resterende cursusgeld teruggestort minus € 25,00 administratiekosten.

Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Een cursus start bij voldoende deelname. Als u deel kunt nemen aan de cursus, ontvangt u uiterlijk een week voor de start van de cursus bevestiging. Mocht de cursus vol zijn, dan krijgt u hierover bericht en wordt u op de wachtlijst geplaatst. Gaat de cursus onverhoopt niet door, dan ontvangt u ook bericht.

Betaalwijze
Betaling van het cursusgeld vindt plaats middels een  machtiging tot afschrijving (incasso). Hiervoor geeft u toestemming bij het invullen van uw inschrijfformulier. Het cursusgeld wordt geïncasseerd aan het begin van de maand, volgend op de maand van aanvang van de cursus.

Het verschuldigde cursusgeld wordt in maximaal vier termijnen voldaan (bij cursussen van meer dan 25 lessen). Dat betekent echter niet, dat u na de eerste termijnen met de cursus kunt stoppen. Als u niet volgens de geldende regels heeft opgezegd, worden alle termijnen bij u in rekening gebracht.
 

Terugbetaling
Als er voor een cursus onvoldoende inschrijvingen zijn, gaat de cursus in de regel niet door. 
Er wordt dan geen gebruik gemaakt van de afgegeven machtiging of u krijgt het reeds betaalde cursusgeld teruggestort. Verzuim wegens door uzelf opgenomen vakantie of andere redenen wordt niet gecompenseerd. Lessen die door toedoen van Participe vervallen, worden ingehaald.

Amstelveen- of Aalsmeerpas
Er wordt een korting van 50% op cursusprijzen verleend indien u in het bezit bent van een Amstelveen- of Aalsmeerpas. Let op: deze korting is niet van toepassing op materiaalkosten. Korting kan pas worden verleend na ontvangst van een kopie van de voor- en achterzijde van uw geldige Amstelveen- of Aalsmeerpas.

Verantwoordelijkheid  en aansprakelijkheid
Participe Amstelland kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor beschadiging aan personen en/of bezittingen, ook niet voor verlies van eigendommen tijdens activiteiten georganiseerd door of namens Participe Amstelland.

Klachten
Indien u onverhoopt ontevreden bent over een cursus kunt u schriftelijk een klacht indienen gericht aan Cursusbureau Participe Amstelland. De klacht wordt behandeld door de manager en binnen twee kalenderweken schriftelijk afgehandeld.


Amstelveen, mei 2023